خرید و فروش خودروهای صفر به دو صورت قیمت کارخانه و قیمت بازار مورد معامله قرار می گیرد.
منبع

مشخصات

مطالب پیشنهادی ما